Regulamin

REGULAMIN JĘZYKOWEJ GRY MIEJSKIEJ

„Strach się bać”

sobota 23 września i niedziela 1 października 2017 r.

(„Regulamin”)

§ 1. Organizatorzy

1. Organizatorami językowej gry miejskiej „Strach się bać” (zwanej dalej „Grą”), rozgrywanej w 2 edycjach („Edycje Gry”): w sobotę 23 września 2017 r. we Wrocławiu oraz w niedzielę 1 października 2017 w Krakowie, są: 1.1. Dla edycji Gry we Wrocławiu: a) Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu (dalej „Biuro”) b) Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce („Komisja”) 1.2. Dla edycji Gry w Krakowie: a) Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce („Biuro”) b) Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce („Komisja”) c) British Council, Goethe-Institut, Instytut Austriacki, Instytut Cervantesa, Instytut Francuski i Włoski Instytut Kultury („Instytuty”). 2. Biuro, Komisja i Instytuty w dalszej części Regulaminu zwane są wspólnie Organizatorami. 3. Fundatorem nagród są Organizatorzy. 4. W Grze nie mogą brać udziału: a. pracownicy i współpracownicy Organizatorów, jak również członkowie rodzin tych osób; b. pracownicy i współpracownicy innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu Gry, jak również członkowie rodzin tych osób.

§ 2. Uczestnicy

1. Uczestnikiem Gry mogą być osoby fizyczne, zarówno pełnoletnie, jak i niepełnoletnie które ukończyły 10. rok życia (dalej „Uczestnicy”). Warunkiem uczestnictwa w Grze osoby niepełnoletniej jest: a. udział w Grze takiej osoby z osobą pełnoletnią, nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych i uprawnioną do sprawowania opieki nad tą osobą niepełnoletnią lub b. udział osoby niepełnoletniej za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, zgodnie z postanowieniami ust. 3 i 4 poniżej. 2. Uczestnicy biorą udział w Grze zorganizowani w Zespoły. W skład każdego Zespołu wchodzi od 3 do 5 osób („Zespół”). Jeden Uczestnik może być członkiem tylko jednego Zespołu. Uczestnik biorący udział w Grze nie może posiadać jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających uczestnictwo w Grze. Uczestnicy Gry biorą udział w Grze na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko. Organizatorzy nie zapewniają dla Uczestników Gry opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizatorzy nie zapewniają opieki osób pełnoletnich dla osób niepełnoletnich uczestniczących w Grze. 3. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Grze bez opiekuna muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w Grze, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i dostarczyć ją przedstawicielowi Organizatorów osobiście w miejscu startu danej Edycji Gry, przed jej rozpoczęciem. 4. Każdy Zespół i każdy członek Zespołu może wziąć udział tylko w jednej Edycji Gry, tzn. tylko we Wrocławiu lub tylko w Krakowie.

§ 3. Zasady Gry

1. Gra zostanie przeprowadzona z okazji 14. Europejskiego Dnia Języków w sobotę 23 września 2017 r. w godz. 11.00-16.00 w centrum Wrocławia oraz w niedzielę 1 października 2017 r. w godz. 17.00-21.00 w centrum Krakowa. Uczestnictwo w Grze jest bezpłatne. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży. 2. Każda Edycja Gry trwa około 6 godzin (łącznie z rozpoczęciem i finałem Gry) i jest związana z wysiłkiem fizycznym. W przypadku osób niepełnoletnich, rodzice lub ich opiekunowie prawni składają pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Grze osób niepełnoletnich. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym składane jest wraz ze zgodą na udział niepełnoletnich w Grze, o której mowa w § 2 ust. 3 powyżej. 3. „Strach się bać” to przygodowa gra językowa łącząca zabawę i rywalizację z nauką języków obcych. Zespoły wcielą się w rolę Mistrzów Światła, których zadaniem będzie odnalezienie i oswojenie Istot Cienia – niebezpiecznych, zagubionych postaci z innych światów. Informacje jak porozumieć się z Istotami Cienia by nie paść ich ofiarą, gracze zdobędą w Językowych Centrach Wszechświata (instytutach), których mieszkańcy posługują się różnymi językami. Za każdy popełniony błąd Zespół tracić będzie punkty z otrzymanej na starcie Gry Karty Stanu Ducha Zespołu. Za każde wykonane zadanie Zespół otrzyma żeton Rekwizytu. Rekwizyty umożliwiają oswojenie Istot Cienia. Od każdej oswojonej Istoty Cienia Zespół otrzyma kartę z podobizną tej Istoty. Zadaniem Zespołu jest zdobycie jak największej liczby Rekwizytów oraz kart Istot Cienia przy stracie jak najmniejszej liczby punktów. Podczas Gry Zespoły wezmą udział w zadaniach i łamigłówkach językowych, dzięki którym lepiej poznają słownictwo związane z życiem codziennym w języku: 3.1. podczas edycji Gry we Wrocławiu: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, szwedzkim, czeskim, bułgarskim i rosyjskim, 3.2. podczas edycji Gry w Krakowie: angielskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim i niemieckim. Szczegóły realizacji Zadań oraz sposób ich punktacji zostaną podane Uczestnikom Gry przed ich rozpoczęciem. 4. Uczestnicy Gry, w trakcie jej trwania, mogą poruszać się wyłącznie pieszo, zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Stwierdzone przez Organizatorów złamanie ww. zasad przez Zespół lub członka Zespołu, oznacza dyskwalifikację całego Zespołu i jego wykluczenie z dalszej Gry. 5. Członkowie Zespołu muszą poruszać się i wykonywać zadania razem. W każdym punkcie Gry przez rozpoczęciem zadania oraz na wezwanie przedstawicieli Organizatorów członkowie Zespołu muszą okazać swoją Kartę Gracza. Zespół, który nie posiada w danej chwili Karty Gracza (utracił ją czasowo lub na stałe) nie może otrzymywać ani wykonywać żadnych zadań, w tym oswajać Istot Cienia. 6. W każdej Edycji Gry może wziąć udział nie więcej niż 300 Uczestników zorganizowanych w 3-5-osobowych Zespołach. O zakwalifikowaniu do udziału w danej Edycji Gry decyduje kolejność zgłoszeń Zespołów. 7. Zgłoszenia do Gry przyjmowane są od czwartku 7 września 2017 r. do: – środy 20 września 2017 r. do godz. 23.59 (dla edycji Gry we Wrocławiu), – środy 27 września 2017 r. do godz. 23.59 (dla edycji Gry w Krakowie) za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na stronie internetowej bit.ly/GryEDJ. Zgłoszenie Zespołu musi zawierać: nazwę Zespołu, miejsce Gry (Kraków lub Wrocław), imię i nazwisko każdego członka Zespołu, jego wiek, numer telefonu komórkowego Zespołu oraz kontaktowy adres e-mail jednego z członków Zespołu. Zgłoszenia otrzymane przez Organizatorów po upływie terminu dokonywania zgłoszeń nie będą brane pod uwagę. 8. Każdy Zespół, po weryfikacji zgodności zgłoszenia z Regulaminem Gry otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Zgłoszenie jest ważne jeżeli Zespół otrzymał potwierdzenie w formie e-mail. 9. Najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem danej edycji Gry każdy Zespół otrzyma na podany w zgłoszeniu adres e-mail szczegółowe zasady Gry oraz informację o miejscu rozpoczęcia i zakończenia danej Edycji Gry. Organizatorzy zalecają dokładne zapoznanie się z tymi informacjami. 10. Na starcie danej Edycji Gry każdy Zespół otrzyma Kartę Gracza, mapę obszaru Gry, kartę Stanu Ducha z punktami Zespołu, zadanie startowe oraz informację o miejscu, w którym rozpocznie Grę i gdzie otrzyma pierwsze zadanie. 11. Gra kończy się 23 września 2017 r. o godz. 16.00 (dla Edycji Gry we Wrocławiu) i 1 października 2017 o godz. 21.00 (dla Edycji Gry w Krakowie). Do godz. 16.15 (Wrocław) i 21.15 (Kraków) wszyscy członkowie każdego Zespołu uczestniczącego w danej Edycji Gry zobowiązani są stawić się na mecie danej Edycji Gry. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z wykluczeniem Zespołu z końcowej klasyfikacji danej Edycji Gry. Oddanie Kart Gracza na mecie danej Edycji Gry przez członków Zespołu jest równoznaczne z zakończeniem Gry przez Zespół. 12. O kolejności otrzymywania zadań na punktach Gry decyduje kolejność przybycia Zespołu na ten punkt. O kolejności oceny realizacji ww. zadań przez Organizatorów na punktach Gry decyduje kolejność ukończenia realizacji zadania przez Zespół. 13. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Gry lub Zespół niniejszego Regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania Gry innym Uczestnikom bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie Gry Organizatorzy mają prawo odebrania członkom Zespołu Karty Gracza i wykluczenia Zespołu i wszystkich jego członków z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna. 14. Zgłoszenie udziału w Grze jest równoznaczne z: a. potwierdzeniem, że każdy z członków Zespołu (Uczestników) zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na wzięcie udziału w danej Edycji Gry na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie; b. wyrażeniem przez każdego z członków Zespołu (Uczestników) zgody na przetwarzanie przez Organizatorów ich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883); c. wyrażeniem przez każdego z członków Zespołu (Uczestników) zgody na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika, oraz imienia i nazwiska Uczestnika w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę. 15. Przez przystąpienie do uczestnictwa w Grze, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik wyraża swoją zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku na zdjęciach i w filmie promocyjnym, wykonanych w trakcie Gry. Uczestnik wyrażając swoją zgodę, zgodnie ze zdaniem poprzednim, przyjmuje do wiadomości i godzi się na to, iż jego zdjęcia mogą zostać rozpowszechnione przez Organizatorów m.in. do celów promocyjnych i marketingowych tych Organizatorów, w szczególności w następujący sposób: – w materiałach reklamowych Organizatorów – na portalach internetowych Organizatorów a to w okresie 5 lat od dnia zakończenia Gry, także łącznie z wizerunkami osób trzecich, w tym innych Uczestników czy Organizatorów Gry, a rozpowszechnione zdjęcia mogą zostać opatrzone komentarzem. Z tytułu rozpowszechniania wizerunku na ww. zdjęciach Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 4. Wyłanianie zwycięzców

1. Gra toczy się na punkty. Głównym kryterium końcowej klasyfikacji Zespołów jest łączna liczba punktów z postaci: – punktów zachowanych na Karcie Stanu Ducha Zespołu – punktów premii przyznanych Zespołowi na mecie za niewykorzystane żetony Rekwizytów i zdobyte karty Istot Cienia. Im więcej punktów, tym wyższa pozycja Zespołu. 2. Dodatkowym kryterium końcowej klasyfikacji Zespołów jest czas ukończenia Gry przez Zespół. Za czas ukończenia Gry uznaje się oddanie przez członków Zespołu Kart Gracza na mecie danej Edycji Gry. 3. Wygrywa Zespół, który pierwszy zakończy daną Edycję Gry z największą łączną liczbą punktów, a drugie i trzecie miejsce zajmują kolejno Zespoły, które odpowiednio jako drugi i trzeci Zespół zakończą daną Edycję Gry z największą łączną liczbą punktów. 4. Ogłoszenie wyników danej Edycji Gry i wręczenie nagród nastąpi na mecie Edycji Gry 23 września 2017 roku do godz. 17.00 (Wrocław) i 1 października 2017 roku do godz. 22.00 (Kraków).

§ 5. Nagrody

1. Nagrodą główną dla zwycięskiego Zespołu jest: – we Wrocławiu: nagroda rzeczowa w postaci voucheru do restauracji, o wartości 1.000 (tysiąc) złotych, do podziału w równych częściach między członków Zespołu. – w Krakowie: nagroda rzeczowa w postaci voucheru do restauracji, o wartości 1.000 (tysiąc) złotych, do podziału w równych częściach między członków Zespołu. 2. Nagrodą dla Zespołu, który zajmie 2. miejsce jest: – we Wrocławiu: nagroda rzeczowa w postaci voucheru do restauracji, o wartości 750 (siedemset pięćdziesiąt) złotych, do podziału w równych częściach między członków Zespołu. – w Krakowie: nagroda rzeczowa w postaci voucheru do restauracji, o wartości 800 (osiemset) złotych, do podziału w równych częściach między członków Zespołu. 3. Nagrodą dla Zespołu, który zajmie 3. miejsce jest: – we Wrocławiu: nagroda rzeczowa w postaci voucheru do restauracji, o wartości 500 (pięćset) złotych, do podziału w równych częściach między członków Zespołu. – w Krakowie: nagroda rzeczowa w postaci voucheru do restauracji, o wartości 600 (sześćset) złotych, do podziału w równych częściach między członków Zespołu. 4. Warunkiem odbioru nagród za zajęcie miejsca I-III, o których mowa w ust. 1-3 powyżej jest zgłoszenie się Zespołu na finał danej Edycji Gry. 5. Nagrody mogą być wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem. Ewentualne prośby w tej kwestii nie będą rozpatrywane. 6. W przypadku nie zgłoszenia się po odbiór nagrody w miejscu i terminie wskazanym w ust. 4 powyżej, prawo do nagrody wygasa. 7. Regulamin nie przewiduje powtórnego rozdziału nagród, które nie zostały odebrane. Nagrody, które nie zostały odebrane z uwagi na niespełnienie wymogów określonych w niniejszym § 5 Regulaminu, przepadają. 8. Wartość każdej z nagród, o których mowa w ust. 1-3 powyżej, nie przekracza 760 złotych brutto. Zatem Uczestnicy, którym ww. nagrody zostaną przyznane nie są obowiązani do uiszczenia, w związku z przyznaniem nagrody, podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie każdego z Organizatorów i na stronach internetowych: www.edj.wroclaw.pl i www.edj.krakow.pl. W razie różnic w treści regulaminów wskazanych w zdaniu poprzednim, decyduje treść regulaminu złożonego w siedzibie . 2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatorów. 3. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Gry z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Gry. Reklamacja winna być przesłana listem poleconym na adres: Polityka Wielojęzyczności, Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce, ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja w sprawie gry miejskiej” 4. Reklamacje wniesione po terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie będą rozpatrywane. Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatorów w ciągu 14 dni. 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin będzie dostępny zgodnie z ust. 1 powyżej. Zmiana Regulaminu wejdzie w życie z chwilą jego publikacji na stronach internetowych : www.edj.wroclaw.pl i www.edj.krakow.pl. 6. Administratorem danych osobowych Uczestników do celów związanych z Grą jest Komisja. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. 7. Dane osobowe Uczestników Gry będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Gry, wyłonienia osób nagrodzonych i wręczenia im nagród. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Grze. Po zakończeniu Gry dane osobowe zostaną trwale usunięte z bazy danych w terminie do dnia 31.12.2017 r.

Załącznik nr 1 – ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO NA UDZIAŁ W GRZE MIEJSKIEJ „STRACH SIĘ BAĆ”

____________________________________ (imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego) ____________________________________ (adres zamieszkania) ____________________________________ (telefon kontaktowy)

Ja, niżej podpisany (-a) __________________, oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności prawnej, iż: 1. moje dziecko ur. _______________ w ________  („Dziecko”) pozostaje pod władzą rodzicielską następujących osób: ___________________________, z których każda może działać jako samodzielny przedstawiciel ustawowy Dziecka; ewentualnie moje dziecko ur. _______________ w ________  („Dziecko”) pozostaje pod moją wyłączną władzą rodzicielską; ewentualnie jestem opiekunem prawnym dziecka ur. _______________ w ________  („Dziecko”); 2. zapoznałem (-łam) się z regulaminem gry miejskiej „STRACH SIĘ BAĆ” („Regulamin”), akceptuję wszystkie jego postanowienia, a w konsekwencji wyrażam zgodę na udział przez moje Dziecko w ww. grze; 4. moje Dziecko nie jest ubezwłasnowolnione całkowicie; 5. brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału przez moje Dziecko w Grze; 6. wyrażam zgodę na odbiór przez moje Dziecko jednej z nagród, o których mowa w § 4 ust. 1- 3 Regulaminu, o ile taka nagroda zostanie mojemu Dziecku przyznana; 7. wyrażam zgodę na publikację na stronach internetowych Organizatorów ww. Gry, wizerunku oraz imienia i nazwiska mojego Dziecka, na zasadach, o których mowa w Regulaminie.

miejscowość ______________, dnia _________________ r.___________________ (czytelny podpis)